Keurmerk FairBreed®

Zorg voor dierenwelzijn, speciaal in de gezelschapsdierenbranch.

Welzijn van gezelschapsdieren is een belangrijk onderwerp dat zowel binnen als ook buiten de gezelschapsdierenwereld steeds meer aandacht krijgt.
Als in een land de welvaart voor mensen op een hoog peil staat, mag worden verwacht dat er ook aandacht, tijd en geld is om het welzijn van de gehouden dieren, op een verantwoord niveau te laten zijn en indien mogelijk verder te verbeteren.

Het Keurmerk FairBreed kan op vrijwillige basis worden aangevraagd door fokkers van gezelschapsdieren. In eerste instantie voor de honden in Nederland. (en België is ook mogelijk).

Het keurmerk staat er voor in dat de fokker staat voor continue verbetering en duurzame bedrijfsvoering bij het fokken van dieren.

FairBreed® is een vastgelegd beeldmerk met vastgelegde criteria voor alle door haar erkende inrichtingen.

Fokkers die inmiddels bezocht en gecontroleerd zijn door de Landelijke Inspectiedienst (LID) en/of de NVWA en getoetst zijn op de nieuwe wet dieren, en in orde bevonden, komen in aanmerking voor directe opname op deze site.

We gaan er vanuit dat deze voornoemde controlerende instanties ook hebben gecontroleerd dat u aan de wet voldoet betreffende het fokken van dieren. Dat wil zeggen dat er gecontroleerd is dat u met gezonde ouderdieren fokt en dat u aan uw onderzoeksverplichtingen voldoet. Dit kan uiteraard per ras heel verschillend zijn.

Stuur ons uw bevindingsbrief en u komt voor opname in aanmerking.

FairBreed® inventariseert op de volgende thema's:

1. algemene eisen
2. kennis en vaardigheden
3. de inrichting
4. de (gefokte) dieren
5. de omgang met dieren
6. de omgang met klanten
7. de overdracht van de dieren
8. de dieren zijn vrij van dorst, honger en onjuiste voeding
9. vrij van fysiek en thermaal ongerief
10. vrij van pijn, verwonding en ziektes
11. vrij van angst en chronische stress
12. vrij om hun natuurlijke gedrag te vertonen

logo fairbreed

Het Keurmerk voor de professional in de gezelschapsdierenbranche; voor zowel de éénmalige- als beroepsmatige fokker.

Over Ons

Waarom dit keurmerk?

Het verzorgen en fokken van dieren en het duurzaam bemiddelen van dieren naar een volgende eigenaar is een mooi, maar moeilijk vakgebied: Het keurmerk staat er voor in dat de fokker staat voor continue verbetering en duurzame bedrijfsvoering bij het fokken van dieren.

Wat certificeert het keurmerk?

  1. De Inrichting
  2. De ouderdieren
  3. wat resulteert in een FairBreed (afstammings)certificaat voor de jonge dieren


  4. Importdieren

Hoe werkt dit keurmerk?

Het Keurmerk FairBreed werkt met doelvoorschriften en open normen. Deze zijn gebaseerd op de vijf vrijheden van Brambell en het op een correcte manier houden, fokken en verhandelen van gezelschapsdieren. De toetsing is gebaseerd op de criteria van FairBreed. Het FairBreed beeldmerk laat aan de buitenstaander zien dat een inrichting voldoet aan het op een goede manier verzorgen, fokken en verhandelen van gezelschapsdieren.

Meer informatie

Waarom één unieke certificering voor alles?

Simpel,
In een hele mooie inrichting, of dat nu hobby- of bedrijfsmatig is, hoeven niet per definitie mooie gezonde sociale dieren te worden geboren en verhandeld. Een houder van moet binnen zijn inrichting alles netjes in orde hebben en de jonge- alsook de ouderdieren moeten goed behandeld en verzorgd worden. Dit kan ook binnen een hele simpele inrichting. Ook daar kunnen mooie gezonde dieren worden geboren.

Als maar alles in het werk is gesteld om een zo gezond en sociaal mogelijk dier te fokken. Alles in het werk gesteld, betekend dat de ouderdieren zijn getest alvorens er mee werd gefokt. Correct geteste dieren ontvangen daarom het certificaat FairBreed ouderdier.

De dieren zijn geboren in de inrichting die het keurmerk FairBreed mag voeren, en het jonge dier, wat u eventueel aanschaft, is in het bezit van het FairBreed (afstammings)certificaat.

FairBreed jonge dieren kunnen dus niet geboren worden in een niet goedgekeurde inrichting.

En in een goedgekeurde inrichting hoeven niet per definitie FairBreed jonge dieren te worden geboren.

Het FairBreed (afstammings) certificaat geeft u bij de aanschaf zekerheid dat hier alles in het werk is gesteld om het zo goed mogelijk te doen.

Wie kunnen het keurmerk FairBreed aanvragen?

Het Keurmerk FairBreed kan op vrijwillige basis worden aangevraagd door fokkers en bemiddelaars van gezelschapsdieren. In eerste instantie voor honden en katten in Nederland.

Wat betekent certificeren van een inrichting?

Een inrichting (kennel/catterie) is de omgeving waar de dieren met hun houders wonen en leven. Een inrichting en de houder van moet aan (wettelijke) criteria voldoen.

Een inrichting die voldoet kan op vrijwillige basis worden gecertificeerd.

Gecertificeerd zijn betekent dat de inrichting aan de criteria van het Keurmerk FairBreed® voldoet. Dat ze het keurmerk op hun inrichting mogen voeren. Dat ze zich kunnen onder-scheiden van andere. Dat ze voor buitenstaanders, die soms door de bomen het bos niet meer zien, herkenbaar zijn als een betrouwbare partij die het goed voor elkaar heeft en zijn uiterste best doet om het zo goed mogelijk te doen.

Wat betekent certificeren van een ouderdier?

In de wet dieren is opgenomen dat alvorens met dieren te gaan fokken ze aantoonbaar gezond moeten zijn. De problematiek binnen een populatie (ras) is niet gelijk. Waar de ene dit moet onderzoeken, moet een andere weer wat anders. Voor een buitenstaander moeilijk te beoordelen dus we laten dit over aan de professionals (dierenartsen) die hiervoor een gedegen studie hebben gevolgd.

Als deze professionals beoordelen dat een betreffend dier gezond is, mag het dier worden ingezet voor de fokkerij. Het betreffende dier onvangt het certificaat FairBreed ouderdier.

Ouderdieren in het bezit van een FairBreed ouderdier certificaat mogen worden ingezet voor de fokkerij.

Wat betekent certificeren van een importdier?

Ook al schaft u een dier aan wat in het buitenland is gefokt, mag u van de verkoper verwachten dat deze, voor zover op dat moment te beoordelen, aan u een gezond dier verkoopt.

In Nederland worden minder pups gefokt als waar er vraag naar is.

Veel pups komen dus uit het buitenland. Zowel legaal als illegaal geïmporteerd.

Verder komen er zwerfhonden naar Nederland om ze hier een goed thuis te geven.

Importhonden is geen probleem mits ze juist worden geïmporteerd en op een goede manier zijn gefokt en grootgebracht tot ze de grens over mogen. Dit is met 15 weken, mits ze op de leeftijd van 12 weken volledig zijn gevaccineerd inclusief de Rabiës vaccinatie.

Om te voorkomen dat U een dier koopt wat niet juist is geïmporteerd, niet juist gevaccineerd en niet juist geregistreerd, is het FairBreed® import certificaat in het leven geroepen.

Een bemiddelaar moet ook een goede inrichting hebben om de dieren op te kunnen vangen, dus ook dit wordt voor u gecontroleerd.

Als de inrichting in order is, en het dier gezond, juist gevaccineerd en geregistreerd en dit is door een Nederlandse dierenarts bevestigd, kan en mag het pas verhandeld worden !!

Gezond verklaarde importdieren kunnen dan voor het FairBreed import certificaat in aanmerking komen.

Het kan en mag niet zo zijn dat U als koper na aanschaf vele kosten op uw dak krijgt en daarnaast mogelijk met nog erger te maken krijgt. Dat het dier na alle medische hulp binnen aanzienbare tijd alsnog overlijdt.

Kies daarom voor een FairBreed importdier.

Wat kan ik als dierenarts voor jullie betekenen?

Fairbreed is het keurmerk voor het op een verantwoorde manier fokken van gezelschapsdieren.

Als dierenarts bent u een belangrijke schakel in enerzijds de de strijd tegen de illegale handel en anderzijds het op een goede manier fokken van een gezelschapsdier.

U bent degene die jonge dieren in uw praktijk krijgt waarbij van alles niet in orde is. Dit kunnen zaken zijn als b.v. het ontbreken van een chip, (buitenlands) paspoort, gezondheidscertificaat of de benodigde vaccinaties.

U bent ook degene die een fokker begeleid bij het op een goede manier fokken van een dier.

Fokkers die zich bij u melden om in aanmerking te komen voor het FairBreed keurmerk. Dit doen ze door een dier aan te bieden ter keuring.

Fokkers die zich aanmelden voor certificering willen zich graag onderscheiden ten opzichte van de hondenhandel en/of andere veelal onwetende fokkers.

Het fokken van gezonde en sociale dieren begint, zoals u als dierenarts ongetwijfeld weet, met gezonde ouderdieren. Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat 100% score op gezondheid niet haalbaar is, maar wel zo gezond en sociaal mogelijk.

Daarom richten we aan u het verzoek om het potentiele ouderdier te onderzoeken.

Het verzoek wordt aan u als vaste dierenarts van het dier gericht omdat u deze steeds in uw praktijk ontmoet. Ook bent u middels de patiëntenkaart van het dier op de hoogte van eventuele problemen.

De manier van onderzoek is afhankelijk van het dier wat u krijgt aangeboden.

Soms vragen specifieke orgaansystemen om extra aandacht om een erfelijke aandoening zoveel mogelijk uit te sluiten dan wel op te sporen. Hiervoor zijn voor sommige ziektes DNA technieken mogelijk.

Een verzoek aan u om de eigenaar van het dier te begeleiding bij het doen van deze onderzoeken

Verder zijn er onderzoeken mogelijk via röntgen en/of echo onderzoek. En uiteraard door het algehele lichamelijke onderzoek.

U kunt via Petscan achterhalen wat voor een ras extra aandacht vraagt, of via het LICG.

De gezondheidsverklaring is nodig om de dieren met aanwijzingen voor erfelijke afwijkingen en/of gedragsproblemen uit te sluiten van het FairBreed programma.

Dit is een manier om te komen tot gezondere en socialere dieren in Nederland.

Het chippen van de jonge dieren mag met ingang van de nieuwe wetgeving alleen nog door geregistreerde chippers worden gedaan. Dit betekent dat de chipper uit de anonimiteit komt. Als dierenarts hebt u automatisch de registratie van chipper wanneer u correct in het diergeneeskunderegister staat.

In de nieuwe wetgeving moet u als dierenarts het nummer van het uitgegeven paspoort registreren in het I&R systeem.

Constateert u afwijkende situaties (zogenaamde vlaggen), dan legt u deze vast in het I&R systeem. Deze vlaggen zijn functioneel voor het toezicht en handhaving door de Overheid. .

Wij hopen dat we op uw medewerking mogen rekenen.

Samen gaan we voor gezondere en sociale dieren in Nederland.

Welke ouderdieren komen voor deelname in aanmerking?

Alle dieren. Rasdieren, kruisingen, out-cross, look-a-likes, als ze maar gezond zijn.

Onze deelnemende professionele fokkers bepalen wat er gefokt wordt. En dat kan van alles zijn.

Van een professionele fokker mag verwacht worden dat deze, door de kennis die deze bezit, heel goed weet wat goed en wat fout is, en wat er wel kan en wat niet kan.Termen kent die van belang zijn bij het fokken van een dier. Gezondheidsuitslagen kan lezen en weet wat wel en wat niet te combineren.

Blijkt ondanks alle voorzorgs-maatregelen achteraf dat nakomelingen toch niet gezond zijn, dan koppelen wij dat terug naar de fokker, en trekken indien nodig het FairBreed certificaat op het ouderdier in.

Hoe herken ik een gecertificeerde inrichting?

Fokkers (inrichtingen) worden gecertificeerd. Als ze aan de gestelde criteria voldoen mogen ze op hun inrichting (kennel catterie) het Keurmerk Fairbreed® voeren.

Wat betekent dit voor mij als (potentiele) koper?

Bezoek enkel inrichtingen met een FairBreed keurmerk en koop hier enkel een dier met een FairBreed (afstammings) certificaat, geboren uit ouders welke in het bezit zijn van het certificaat FairBreed ouderdier.

U bent er als koper dan van verzekert dat één en ander voor u is gecontroleerd en dat aan alle eisen is voldaan.

Helaas garandeert dit nog steeds niet voor 100% een gezond dier. Soms kan de natuur falen en in uitzonderlijke gevallen anders bepalen .... Alleen liggen de kansen op een gezond dier vele malen hoger als dat u uit een minder duidelijk circuit uw dier zou aanschaffen.

Zie u dit keurmerk, dan weet u dat u goed zit. Dat u een fokker treft die er alles aan doet om op een zo goed mogelijke verantwoorde manier een jong dier te fokken en/of heeft gefokt.

Mocht in een later stadium blijken dat er toch iets mis is?

Dan vernemen wij dat graag.
U kunt uw dier terug vinden in onze database onder het chipnummer en dit melden.

Wat doet u met deze melding?

We koppelen dit terug naar de betreffende fokker.

Er zit uiteraard verschil in de ernst van de melding. Meldt u een verstuikt pootje, ja ook een dier kan zich verstappen. Meldt u een erfelijke afwijking, bijvoorbeeld dat uw dier lijdt aan epileptische aanvallen, dan ligt het verhaal heel anders. Dit wil dus zeggen dat de betreffende combinatie dat heeft vererft. Deze combinatie mag niet meer gebruikt worden. Epilepsie is wel een moeilijker verhaal omdat dit niet eenvoudig vererft. Er zijn meerdere genen bij betrokken, hoeveel dat er zijn is niet bekend. Er zijn ook veel verschillende vormen.

Het kan bijvoorbeeld ook een ziekte betreffen omdat er met dragers en lijders werd gefokt. Nog niet voor alle ziektes zijn DNA-testen beschikbaar, anders zou je deze ziekte door onderzoek kunnen uitsluiten. We kunnen van uit een ziek dier wel concluderen dat de betreffende ouders dus helaas drager waren van deze ziekte en mogelijk zijn ook de broers en zussen van uw dier drager. Dit wordt aangetekend.

Een drager van een ziekte is niet ziek, en zal nooit ziek worden, maar kan de ziekte in combinatie met een andere drager wel vererven.Een dier waar de ziekte tot uiting komt noemt we een lijder.

Komt uit een andere combinatie een zelfde defect naar voren, dan is het defect dus te herleiden naar het mannelijke of vrouwlijke dier. Dat betreffende dier mag niet meer worden ingezet voor de fokkerij in combinatie met een gelijksoortig rasdier wat erfelijk belast zou kunnen zijn met deze ziekte.

Het FairBreed certificaat ouderdier zal worden ingetrokken.

Mocht de populatie te klein zijn om ouderdieren uit de fokkerij te nemen dan is de enigste bespreekbare optie om te kruisen met een ras wat gegarandeerd totaal vrij is van deze ziekte.

Kan ik jullie ondersteunen?

U kunt de Stichting FairBreeding steunen.

Stichting FairBreeding is een onafhankelijke partij in de sector, geen deelnemer in fokkerijorganisaties of andere verenigde organisaties, maar wel met de nodige contacten binnen de gehele sector.

Stichting FairBreeding staat voor socialere gezelschaps-dieren; eerlijk en duurzaam gefokt.

De Stichting tracht de belangen van de dieren te behartigen met veel aandacht voor gedrag, gezondheid en welzijn om zo te komen tot een wereld zonder onnodig lijden door fok gerelateerd dierenleed.

Stichting Fairbreeding tracht met haar keurmerk FairBreed het dierenwelzijn binnen de gehele sector naar een hoger level te tillen.